Välkommen till Svaneholmgruppen

Svaneholmgruppen är en del av ett nätverk bestående av specialister inom skilda områden. Tillsammans kan vi formera just det resurs- eller kompetenstillskott som ett företag för tillfället behöver. Vi nöjer oss inte enbart med analyser och konsultationer, utan medverkar ofta aktivt som chef att hyra tills dess att överenskomna mål uppnåtts. Ibland hjälper vi också till med ett kraftfullt program till en ny karriär för chefer - outplacement.
"Affärsidén är att utveckla och förädla andra företag"
Affärsidén kan förverkligas genom erbjudande av konsulttjänster, exempelvis "Management for hire" eller genom direkt delägarskap. För att fjärma oss från andra aktörer vill vi betona det direkta engagemanget. Oavsett om vi är delägare eller enbart hyrda konsulter bygger vår idé på att aktivt deltaga i företagets verksamhet. När angivna mål har uppnåtts, dvs när företaget har utvecklats så att en långsiktig överlevnad är sannolik, gör vi en bedömning om hurvuda vår kompetens kan ytterligare tillföra något, eller om engagemanget skall avvecklas för vår del.
För att läsa mer om genomförda uppdrag, klicka här!
Illustration: Gamla Klubbhuset Göteborgs Golf Klubb (huvudkontor) tecknat av Acke Zimdal.